Skip to content

Sgiliau a hyfforddiant

Dwy ddun sy'n weithio ar beiriant
Os ydych chi’n gwella sgiliau eich pobl, yna bydd eich busnes yn fwy llwyddiannus - mae gwaith ymchwil wedi profi hyn dro ar ôl tro.

Felly, os hoffech wella’ch canlyniadau, yna bydd gofyn ichi fanteisio i’r eithaf ar eich tîm. A dyna beth yw’n rhan ni yn hyn i gyd.

Man cychwyn ein cymorth yw gwasanaeth diagnosteg am ddim, a chyngor am ddim ynghylch hyfforddiant gan ymgynghorydd cymwysedig sydd wedi cael archwiliad ansawdd. Rydym wedi cael adborth ardderchog gan gwmnïau ynghylch y modd y mae ein hymgynghorwyr yn gweithredu, felly gallwch fod yn llawn ffydd ynddynt.

Mae pob un o’r ymgynghorwyr yn arbenigwyr annibynnol, sydd dan gontract gyda Llywodraeth Cymru. Mae pob un ohonynt hefyd yn arbenigwyr Buddsoddwyr mewn Pobl sy’n gweithio ledled y rhan fwyaf o sectorau. Byddant yn rhoi cyfraniad, un ag un, at y sefyllfa unigryw sydd gennych chi.

Fe gewch gymorth i feithrin eich staff a’ch rheolwyr mewn modd â threfn iddo, er mwyn gwella’r canlyniadau a lleihau’r problemau. Mae hynny’n cynnwys cynorthwyo i wneud trefniadau hyfforddiant, a chyrchu arian os oes modd yn y byd.

Buddsoddwyr mewn Pobl

Y mae a wnelo’r Safon Genedlaethol hon â gwella canlyniadau busnes trwy fanteisio i’r eithaf ar eich pobl. Bydd ein hymgynghorwyr yn cynorthwyo cwmnïau i wneud hyn, ac mae’r cyngor ar gael am ddim. Byddwn yn codi tâl am yr asesiad sy’n cynnig barn arbenigol o’r tu allan ynghylch sut yr ydych yn gweithio a sut y dylech wella.

Gweithdai Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Cyfres o weithdai a chyrsiau byr i bobl, o weithwyr goruchwylio hyd at uwch reolwyr. Fe gânt eu darparu ledled Cymru gan ddarparwyr dan gontract; mae’r cyrsiau’n cael cymhorthdal o 70%, felly maent yn cynnig bargen fendigedig.

Dysgu yn y Gwaith

Hyfforddiant cenedlaethol yw hwn sy’n cynnwys hyfforddiaethau, prentisiaethau a’r diplomâu sgiliau modern. Cyfuniad ydynt o waith a hyfforddiant gyda darparwyr, ac maent ar gael o lefel sgiliau sylfaenol hyd at Cymwysterau Galwedigaethol Cenedlaethol (NVQ) 4. Caiff yr hyfforddiant ei ariannu gan Llwodraeth Cymru ac mae e’n addas ar gyfer unrhyw sefydliad sy’n fodlon i’w weithiwr gael hyfforddiant tra bydd e/hi yn y gwaith.

Y dyddiau hyn mae gofyn inni gynnig cyfleoedd i bobl ifanc Cymru ddatblygu eu hunain, ac felly mae prentisiaethau yn bwysig dros ben. Am yr opsiynau ffoniwch dysgu a chyngor gyrfaoedd ar 0800 100900 neu gofynnwch i’ch Ymgynghorydd.

Sgiliau Sylfaenol

Mae’n rhaid i Gymru wella sgiliau sylfaenol yn y gweithle. Y diffiniad ohonynt yw ‘y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad yn Gymraeg neu Saesneg, a defnyddio mathemateg hyd at y safon sydd ei hangen er mwyn gweithredu a datblygu yn y gwaith ac mewn cymdeithas yn gyffredinol’. Bydd eich ymgynghorydd yn gallu eich cyfeirio at gymorth arbenigol.

ReAct – Cronfa Gweithredu dros Golli Gwaith

Cymorth grant digonol ac arian hyfforddiant i gynorthwyo unigolion sydd wedi colli eu swyddi a chyflogwyr sy’n eu cyflogi wedi hynny. Ffoniwch y tîm ar gyfer Cymru gyfan sydd wedi’i leoli yn Abertawe. Ei rif yw 01792 765826. 

Amser i dderbyn hyfforddiant

Mae cyflogwyr yn cael cyfle i ddysgu mwy am hawliau gweithwyr i ofyn am amser i dderbyn hyfforddiant.

Mae canllawiau ar gael ar wefan Busnes Cymru (dolenni allanol). Yno caiff cyflogwyr wybodaeth am eu rhwymedigaethau.

Ynddynt caiff cyflogwyr wybodaeth am eu rhwymedigaethau ddeuddeg wythnos cyn y bydd yr hawl i ofyn am amser i dderbyn hyfforddiant yn dechrau ar 6 Ebrill 2010.

Mae canllawiau hefyd yn cael eu cyhoeddi ar wefan DirectGov (dolenni allanol) er mwyn dweud wrth weithwyr sut i fynd ati i wneud cais o dan yr hawl newydd hon.

Cafodd yr hawl i ofyn am amser i dderbyn hyfforddiant ei chynnwys yn y Ddeddf Prentisiaethau, Sgiliau, Plant a Dysgu a dderbyniodd Gydsyniad Brenhinol ym mis Tachwedd 2009.

Cafodd yr hawl i weithwyr mewn sefydliadau lle mae 250 neu ragor o weithwyr ei chyflwyno yn Ebrill 2010 ac ei hymestyn i bob gweithiwr ym mis Ebrill 2011.

Er mwyn cael gair â rhywun ynghylch sut y gallwn ni eich cynorthwyo, ffoniwch 0845 60 661 60 neu anfonwch e-bost at businessskillshotline@wales.gsi.gov.uk